Specific characteristics of corporate rights under Ukrainian legislation

Características específicas de los derechos corporativos bajo la legislación ucraniana

Palabras clave: derechos corporativos, derechos patrimoniales, derechos no patrimoniales, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada

Resumen

El artículo está dedicado al estudio de las peculiaridades del ejercicio de los derechos corporativos bajo la legislación civil de Ucrania para identificar sus características específicas. Mediante una metodología documental, próxima a la hermenéutica jurídica, se llegó a la conclusión de que el participante de una entidad legal (empresa) puede tener no solo derechos corporativos sino también otros derechos sobre esta entidad legal (empresa). Por lo tanto, no basta con decir que los derechos de una persona cuya participación se define en el capital autorizado son corporativos. Es importante que el contenido de estos derechos se deba a la participación de la propiedad (acción, número de acciones) en el capital autorizado de la persona jurídica (empresa). También se encontró que los derechos corporativos intangibles deben distinguirse de los derechos intangibles personales del individuo. Los conceptos de “derechos no patrimoniales” y “derechos personales no patrimoniales” no son idénticos. En relación con una persona, los derechos intangibles deben dividirse en dos tipos: derechos no patrimoniales que no están estrechamente relacionados con una persona (por ejemplo, derechos corporativos no patrimoniales); derechos intangibles que están estrechamente relacionados con una persona y son inseparables de una persona (derechos intangibles personales).

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor/a

Volodymyr Tsikalo, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.

Associate Professor of the Civil and Civil Procedural Department of the Ivan Franko National University of Lviv, PhD in law, Associate Professor, Lviv, Ukraine.

Citas

BECK, Yuriy. 2013. “Pravovyi status pryvatnoho pidpryiemtsva”. In Luts Volodymyr (ed.) Vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn. Pravo Ukrainy. Kyiv, Ukraine.

BELYANEVYCH, Olena; PODTSERKOVNY, Oleg. 2019. “Ryzyky ta pravovi problemy dlia derzhavnoho sektoru ekonomiky ta derzhavnoi vlasnosti u razi pryiniattia zakonoproiektu № 2635 «Pro vnesennia zmin i dopovnen do deiakykh zakoniv Ukrainy z metoiu vdoskonalennia tsyvilnoho zakonodavstva»”.Availableonline.In: https://coordynata.com.ua/riziki- ta-pravovi-problemi-dla-derz…koniv-ukraini-z-metou-vdoskonalenna- civilnogo-zakonodavstva. Consultation date: 12/09/2021.

CHECHOVSKAYA, Svetlana. 2016. “Current Development of Corporate Legislation” In: Pravo. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki. Vol. 2, pp. 74- 86.

GABOV, Andrey. 2019. “Losing shares during the transformation of joint-stock company into limited liability company” In: Pravoprimenenir-Law Enforcement Review. Vol. 3, No. 4, pp. 91-104.

GAIVORONSKY, Volodymyr; ZHUSHMAN, Valentyna. 2005. Hospodarske pravo Ukrainy: Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh spetsialnostei vyshchykh zakladiv osvity. Pravo. Kharkiv, Ukraine.

HNATIV, Oksana. 2016. “Okremi aspekty zdiisnennia prava na uchast v upravlinni aktsionernym tovarystvom”. I.S. Kanzafarova (ed.) Shosti yurydychni dysputy z aktualnykh problem pryvatnoho prava, prysviacheni pamiati Ye.V. Vaskovskoho (do 150-richchia vid dnia yoho narodzhennia). Astroprynt. Odesa, Ukraine.

HORT, Yuriy. 2009. Mekhanizm zakhystu interesiv uchasnykiv aktsionernykh pravovidnosyn cherez konstruktsiiu statutnoho kapitalu. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, Ukraine.

ILCHENKO, Hanna. 2021. “Orhanizatsiino-pravovi formy yurydychnykh osib: anhliiske ta ukrainske pravo” In: Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, parvo. Vol. 1, pp. 33-39.

JORNOKUY, Valentyna. 2011. “Korporatyvni vidnosyny yak skladova predmeta tsyvilnoho prava” In: Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo. Vol. 9, pp. 16-22.

KHARYTONOV, Evhen; SANIAKHMETOVA, Natalia. 2003. Tsyvilne pravo Ukrainy. Istyna. Kyiv, Ukraine.

KIBENKO,Olena.2006.Suchasnyistantaperspektyvypravovohorehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn: porivnialno-pravovyi analiz prava YeS, Velykobrytanii ta Ukrainy. Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Kharkiv, Ukraine.

KIBENKO, Olena. 2019. “Zakonoproektom № 2635 peredbachena spavzhnia revoliutsiia orhanizatsiino-pravovykh form yurydychnykh osib”. Available online. In: https://www.facebook.com/olena.kibenko/26 December 2019. Consultation date: 12/09/2021.

KOSSAK, Volodymyr. 2016. “Do pytannia pro status povnykh ta komandytnykh tovarystv v umovakh harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z pravom YeS, in Adaptatsiia korporatyvnoho zakonodavstva Ukrainy do prava Yevropeiskoho Soiuzu”. Istyna. Ivano-Frankivsk, Ukraine.

KRAVCHENKO, Serhiy. 2009. “Sutnist korporatyvnykh prav” In: Advokat. Vol. 9, No. 108, pp.14-18.

KRAVCHENKO, Serhiy. 2010. “Pravova pryroda korporatyvnykh prav” In: Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Vol. 2, pp. 172-183.

KRAVCHUK, Volodymyr. 2009. “Prypynennia korporatyvnykh pravovidnosynv hospodarskykh tovarystvakh”. Krai. Lviv, Ukraine.

LEONOV, Kostyantyn. 2021. “Poniattia korporatyvnykh prav ta yikh zmist: kontseptualni osnovy” In: Pravo. ua. Vol. 2, pp. 163-174.

LUKACH, Iryna. 2016. “Hospodarsko-pravove rehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini: teoretychni problem. Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, Ukraine.

LUTS, Volodymyr. 2007. “Zdiisnennia ta zakhyst korporatyvnykh prav v Ukraini (tsyvilno-pravoi aspekty)”. Pidruchnyky i posibnyky. Ternopil, Ukraine.

NEKIT, Kateryna. 2021. “Restrictions of private property right in terms of the covid-19 pandemic: The experience of the US, UK and Ukraine” In: Age of Human Rights Journal. Vol. 16, pp, 263–277.

OVCHINNIKOV, Aleksey; RIBAK, Svetlana; ALEKSEEVA, Marina; VESELAYA, Tatiana; DIACHENKO, Olga. 2019. “Abuse of Rights in Corporate Legal Relations: The concept and characteristics, subjects and forms” In: Dilemas Contemporaneos-Education Politica y Valores. Vol. 7, No. 1, pp. 119-126.

POPOVA, Sofiia. 2018. “Poniattia ta oznaky osobystykh nemainovykh prav yurydychnykh osib: pytannia teorii” In: Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo. Vol. 4, pp. 66-67.

RABOVSKA, Svitlana. 2005. “Pravovyi zmist korporatyvnykh prav za HK tayikh skladovi chastyny” In: Pravo Ukrainy. Vol. 7, pp. 63-71.

SARAKUN, Iryna. 2007. “Zdiisnennia korporatyvnykh prav uchasnykamy (zasnovnykamy) hospodarskykh tovarystv (tsyvilno-pravovyi aspekt)”. NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva Akademii pravovykh hauk Ukrainy. Kyiv, Ukraine.

SAZONOV, Volodymyr. 2020. “Pidstavy vynyknennia korporatyvnykh pravovidnosyn: tsyvilno-pravovyi aspect”. Natsionalna akademiia pravovykh nauk. Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akademika F.H. Burchaka. Kyiv, Ukraine.

SHEVCHUK, Oksana; BEAVER, Sofiia. 2018. “Korporatyvni prava uchasnyka hospodarskoho tovarystva: problemy pravovoi rehlamentatsii” In: Aktualni problemy pravoznavstva. Vol. 4, No. 16, pp. 184-192.

SLIPENCHUK, Natalia. 2014. “Tsyvilno-pravovi sposoby zakhystu korporatyvnykh prav”. Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka. Yurydychnyi instytut. Ivano-Frankivsk, Ukraine.

SMITYUKH, Andrii. 2018. “Shchodo spivvidnoshennia korporatyvnykh prav, orhanizatsiino-hospodarskykh povnovazhen ta orhanizatsiino- ustanovchykh povnovazhen vlasnyka” In: Pravo Ukrainy. Vol. 6, pp. 134- 138.

SOKOLOVSKY, Mykhaylo. 2017. “Mezhi zdiisnennia subiektyvnykh korporatyvnykh prav uchasnykiv pidpryiemnytskykh tovarystv”. Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka”. Navchalno-naukovyi yurydychnyi instytut. Ivano-Frankivsk, Ukraine.

SPASYBO-FATEEVA, Inna. 2004. “Poniattia maina, mainovykh ta korporatyvnykh prav yak obiektiv prava vlasnosti” In: Ukrainske komertsiine parvo. Vol. 5, pp. 9-15.

SPASYBO-FATEEVA, Inna. 2012. “Prava uchasnykiv tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu” In: Ukrainske komertsiine parvo. Vol. 12, pp. 5-12.

SPASYBO-FATEEVA, Inna. 2014. “Vchennia pro korporatyvni prava i tsyvilistychna doktryna” In: Pravo Ukrainy. Vol. 6, pp. 81-93.

SPASYBO-FATEEVA, Inna. 2021. “Korporatyvne pravo kriz pryzmu sudovoi praktyky”. EKUS. Kharkiv, Ukraine.

SPASYBO-FATEEVA, Inna; DUDENKO, Tetiana. 2005. “Pravova pryroda mainovykh i korporatyvnykh prav, yikh oborotozdatnist ta deiaki aspekty zastavy” In: Yurydychnyi radnyk. Vol. 2, pp. 23-31.

SYVYY, Roman. 2017. “Corporate Governance in Ukrainian Firms: Multiple Model Selections, Their Current Functioning, and Potential Future Problems” In: Review of central and east European law. Vol. 42, No. 4, pp. 364-408.

TSIKALO, Volodymyr. 2007. “Spivvidnoshennia mizh vartistiu chastky u statutnomu kapitali tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu ta zdiisnenniam prava uchasti”. In: Nauka ta osvita XXI stolittia: materialy zvitnoi vykladatskoi ta studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Ivano-Frankivsk: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho. Pp. 194-197.

TSIKALO, Volodymyr. 2008. “Osnovy pravovoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti”. V.L. Ortynskoho (ed.) Osnovy prava Ukrainy. Oriiana-Nova. Lviv, Ukraine.

TSIKALO, Volodymyr. 2010. “Korporatyvni prava: poniattia, oznaky ta klasyfikatsiia” In: Pravo Ukrainy. Vol. 11, pp. 103-107.

VASYLIEVA, Valentyna. 2007. “Korporatyvne pravo yak obiekt spadkovykh prav” In: Visnyk hospodarskoho sudochynstva. Vol. 6, pp. 123-129.

VELYKORODA, Oleksandr. 2010. “Podil korporatyvnykh prav mizh podruzhzhiam” In: Aktualni pytannia tsyvilnoho ta hospodarskoho prava. Vol. 2, No. 21, pp. 27-37.

VERKHOVNA RADA OF UKRAINE. 2008. On Joint Stock Companies: Law of Ukraine № 514-VI. Available online. In: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/514-17/ed20080917#Text. Consultation date: 12/09/2021.

VERKHOVNA RADA OF UKRAINE. 2018. On Limited and Additional Liability Companies: Law of Ukraine № 2275-VIII. Available online. In: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19/ed20180206#Text. Consultation date: 12/09/2021.

YANKOVA, Olena. 2000. “Pravove rehuliuvannia statutnoho fondu komertsiinykh orhanizatsii”. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen. Donetsk, Ukraine.

YARYMOVYCH, Ulyana. 2012. Prydbannia korporatyvnykh prav yak forma zdiisnennia investytsii. Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho. Kyiv, Ukraine.

YURKEVYCH, Yuriy. 2016. “Komandytni tovarystva za zakonodavstvom Ukrainy” In: Pravo i suspilstvo. Vol. 1, pp. 89-97.

ZIKALO, Volodymyr. 2013. Problemy obrony praw korporacyjnych na Ukrainie. Bartnik M., Bielecki M., Nikolajew J. (eds.) Pravo Ukraunskie. Wybrane zagadnienia. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych. LIBROPOLIS. Lublin, Poland.
Publicado
2022-07-20
Cómo citar
Tsikalo, V. (2022). Specific characteristics of corporate rights under Ukrainian legislation: Características específicas de los derechos corporativos bajo la legislación ucraniana. Cuestiones Políticas, 40(73), 633-654. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.36
Sección
Derecho Público