Jury Trial

  • Igor Yurievich NIKODIMOV Russian State Social University, Russian Federation
  • Igor Alexeevich BURMISTROV Russian State Social University, Russian Federation
  • Sergey Ivanovich ZAKHARTSEV
  • Elena Anatolevna MIRONOVA Russian State Social University, Russian Federation
  • Tatyana Nikolaevna DOBRUSKINA Russian State Social University, Russian Federation
Palabras clave: trial, administration of justice, jury, verdict. / juicio, administración de justicia, jurado, veredicto.

Resumen

ABSTRACT

 

The jury trial has a long history, its beginnings can be found in antiquity. Over time, the classic jury trial has been transformed into various models under the pressure of factors inherent in certain legal systems. At the present stage, it functions in most democracies, using the features characteristic of each country. However, the level of feasibility of using this institution in each state is different. Focusing on this problem is to consider the features of the functioning of the institution of jury trial as a guarantor of law and justice. This article analyzes the concept and individual characteristics of the functioning of the institution of the jury trial.

RESUMEN

 

El juicio con jurado tiene una larga historia, sus inicios se pueden encontrar en la antigüedad. Con el tiempo, el clásico juicio por jurado se ha transformado en varios modelos bajo la presión de factores inherentes a ciertos sistemas legales. En la etapa actual, funciona en la mayoría de las democracias, utilizando las características propias de cada país. Sin embargo, el nivel de viabilidad de utilizar esta institución en cada estado es diferente. Centrarse en este problema es considerar las características del funcionamiento de la institución del juicio con jurado como garante de la ley y la justicia. Este artículo analiza el concepto y las características individuales del funcionamiento de la institución del juicio con jurado.

Biografía del autor/a

Igor Yurievich NIKODIMOV, Russian State Social University, Russian Federation

Doctor of Law, Associate Professor, Russian State Social University, Faculty of Law, Russia. The author of more than 30 scientific and educational works. Scientific interests: the development of the theory of state and law, the history of political and legal doctrines.

Igor Alexeevich BURMISTROV, Russian State Social University, Russian Federation

Candidate of Law, Associate Professor, Russian State Social University, Faculty of Law, Russia. Scientific interests: the development of the theory of state and law, the history of political and legal doctrines.

 

Sergey Ivanovich ZAKHARTSEV

Doctor of Law, Professor, Russian State Social University, Faculty of Law, Department of Bar and Law Enforcement, Russia. Scientific interests: operational-search activity, criminal process, law enforcement, philosophy of law.

Elena Anatolevna MIRONOVA, Russian State Social University, Russian Federation

Candidate of Law, Associate Professor, Russian State Social University, Faculty of Law, Department of Criminal Law Disciplines, Russia. Scientific interests: operational-search activity, criminal process, law enforcement, philosophy of law.

 

Tatyana Nikolaevna DOBRUSKINA, Russian State Social University, Russian Federation

Russian State Social University, Faculty of Law, Russia. Teaching disciplines: penal law, legal psychology. Scientific interests: fight against corruption, prevention of extremism and terrorism, legal awareness, legal culture, psychology of investigative actions, civil society institutions.

 

Citas

AKIMCHEV, A.A. (2000). Problema istiny v sude prisyazhnykh v rossiiskom ugolovnom prave: Diss. kand. yurid. тauk: 12.00.09 [The problem of truth in jury trials in Russian criminal law: the Dissertation of the candidate of legal sciences: 12.00.09]. Saratov State Academy of Law, Saratov, p. 188.

AUROV, O.V. (2012). Perevod s latinskogo: Vestgotskaya pravda (Kniga prigovorov) [Latin translation: Visigoth truth (Book of sentences)]. Moscow: U–t D. Pozharskogo, p. 88.

BLAZHEVICH, N.V. (2005). Sudebnaya evristika: Monografiya [Forensic heuristics: Monograph]. Tyumen: Tyumen Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, p. 50.

BOBOTOV, S.V. (1995). Otkuda prishel k nam sud prisyazhnykh? Anglosaksonskaya model: Monografiya [Where did the jury come to us? Anglo-Saxon Model: Monograph]. Moscow: RPA JM RF, p. 11.

BOBROVSKY, O.V. (2007). Ugolovnyi i grazhdanskii protsess po Russkoi Pravde: avtoreferat dis. ... kandidata yuridicheskikh nauk: 12.00.01 [Criminal and Civil Procedure for Russian Truth: abstract dis. ... candidate of legal sciences: 12.00.01]. Kazan State University named after V.I. Ulyanov-Leninб Kazan, 27 p.

BURMISTROV, I.A., GLAZKOVA, L.V. (2019). Problemy protivodeistviya prestupnosti i korruptsii: Uchebnoe posobie [Problems of Combating Crime and Corruption: A Training Manual]. Moscow: Prospect, p. 12.

DEMICHEV, A.A., ISAENKOVA, O.V. (2005). Teoretiko-metodologicheskie problemy izucheniya rossiiskogo suda prisyazhnykh: Monografiya [Theoretical and methodological problems of the study of the Russian jury: Monograph]. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod branch of the Moscow Institute of Humanities and Economics, p.126.

GALANZA, P.N. (1963). Gosudarstvo i pravo Drevnego Rima [State and Law of Ancient Rome]. Moscow: Moscow University Press, p. 28.

GLOBENKO, O.A. (2007). Zametki prisyazhnogo [Jury Notes]. Ugolovnoe sudoproizvodstvo, 1, 8–15.

GORBUNOVA, E.A. (2009). Genezis protsedury otbora predstavitelei obshchestva dlya otpravleniya pravosudiya i prisyazhnykh zasedatelei v Rossiiskoi imperii i zarubezhnykh gosudarstvakh: istoriko–pravovoi aspekt: Diss…. kand. yurid. nauk: 12.00.01 [The genesis of the procedure for selecting representatives of society for the administration of justice and jurors in the Russian Empire and foreign states: historical – legal aspect: the Dissertation of the candidate of legal sciences: 12.00.01]. Saratov State Academy of Law, Saratov, p. 29, 41.

GUTSENKO, K.F., GOLOVKO, L.V., FILIMONOV, B.A. (2002). Ugolovnyi protsess zapadnykh gosudarstv [The criminal process of Western states]. Issue 2. Moscow: Zertsalo–M, p.131.

KASAEVA, T.G. (2019). Sud prisyazhnykh kak neotemlemyi atribut sovremennogo pravovogo gosudarstv [Jury trial as an integral attribute of a modern state of law]. Rossiiskii sudya, 5, 34-37.

KORSUNSKY, A.R. (1963). Obrazovanie rannefeodalnogo gosudarstva v Zapadnoi Evrope [The formation of an early feudal state in Western Europe]. Moscow: Moscow University Press, p. 111.

KORYAKOVTSEV, V.V. (2015). Sud prisyazhnykh v Rossii: istoriya i sovremennost [Jury trial in Russia: history and modernity]. St. Petersburg: ALEF–PRESS, p. 413.

KRASHENINNIKOVA, N.A. (2003). Khrestomatiya po istorii gosudarstva i prava zarubezhnykh stran. Tom 1: Drevnii mir i Srednie Veka [A reader on the history of state and law of foreign countries. Volume 1: Ancient World and Middle Ages]. Moscow: Izd-vo Norma, p. 170.

KUDRYAVTSEVA, T.V. (2008). Narodnyi sud v demokraticheskikh Afinakh [People's Court in Democratic Athens]. St. Petersburg: Aleteiya, 463 p.

KUDRYAVTSEVA, A.V. (2007). Ugolovno-protsessualnoe pravo. Uchebnik dlya yuridicheskikh vuzov i fakultetov [Criminal Procedure Law. Textbook for law schools and faculties]. Moscow: Yurlitinform, p. 414.

LEWANDOWSKI, A. (2013). Frankskaya imperiya Karla Velikogo. "Evrosoyuz" Srednevekovya [Frankish Empire of Charlemagne. "European Union" of the Middle Ages]. Moscow: Algoritm, p.208.

MIKHAILOV, P.L. (2003). Kontseptualnyi podkhod k sozdaniyu suda prisyazhnykh: istoricheskii aspekt [A conceptual approach to the creation of a jury: historical aspect]. Gatchina: Publishing House of the Leningrad Regional Institute of Economics and Finance, p. 65.

PASHIN, S.A. (1995). Sudebnye reformy i sud prisyazhnykh [Judicial Reform and Jury Trial]. Moscow: RLA, p. 74.

POKROVSKY, I.A. (1999). Istoriya rimskogo prava: Monografiya [History of Roman Law: Monograph]. St. Petersburg: Izdatel'sko-torgovyj dom “Letnij sad”, p.196.

RAZVEIKINA, N.A. (2007). Zloupotreblenie pravom kak sposob nepravomernogo vozdeistviya predsedatel'stvuyushchego na prisyazhnykh zasedatelei i sredstva zashchity ot nego: Diss. ... kand. yurid. nauk: 12.00.09 [Abuse of law as a method of unlawful influence of the presiding judge on jurors and remedies: the Dissertation of the candidate of legal sciences: 12.00.09]. Samara State University, Samara.

SKOROBOGATOV, A.V. (2013). Istoriya gosudarstva i prava zarubezhnykh stran: Khrestomatiya [History of State and Law of Foreign Countries: Reader]. Kazan: Poznanie, p. 65.

UGOLOVNO-PROTSESSUALNYI KODEKS ROSSIISKOI FEDERATSII ot 18.12.2001 No. 174-FZ (red. ot 04.11.2019) [The Code of Criminal Procedure of the Russian Federation dated December 18, 2001 No. 174-FZ (as amended on November 4, 2019)]. 2001. Sobranie zakonodatelstva Rossiiskoi Federatsii [Collection of Legislation of the Russian Federation], 52, Article 4921.

VLASOV, V.I. (2007). Istoriya sudebnoi vlasti v Rossii [The history of the judiciary in Russia]. Moscow: Sputnik+, p. 643.

VOROTILIN, E.A., LEIST, O.E., MACHIN, I.F., STRUNNIKOV, V.N., FROLOVA, E.L. (2002). Istoriya politicheskikh i pravovykh uchenii [History of Political and Legal Doctrines]. Moscow: Zertsalo–M, 677 p.

ZHIDKIKH, A.I. (2001). Mekhanizm funktsionirovaniya suda prisyazhnykh kak sotsialnogo instituta: Diss ... kand. sotsiolog. nauk: 22.00.04 [The mechanism of the functioning of the jury as a social institution: the Dissertation of the candidate of sociological sciences: 22.00.01]. Altai State University, Barnaul, p.94.

Publicado
2020-08-14
Cómo citar
NIKODIMOV, I. Y., BURMISTROV, I. A., ZAKHARTSEV, S. I., MIRONOVA, E. A., & DOBRUSKINA, T. N. (2020). Jury Trial. Utopía Y Praxis Latinoamericana, 25(5), 187-195. Recuperado a partir de https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/33453