Kostytsky, Mychailo V., Nataliia V. Kushakova-Kostytska, Oleg I. Gvozdik, Vitalii M. Kravets, y Kostiantyn V. Shkarupa. 2020. «National Identity in an Emerging Information Society: Some Problematic Issues». Cuestiones Políticas 38 (66), 85-94. https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/34313.