(1)
Kostytsky, M. V.; Kushakova-Kostytska, N. V.; Gvozdik, O. I.; Kravets, V. M.; Shkarupa, K. V. National Identity in an Emerging Information Society: Some Problematic Issues. CP 2020, 38, 85-94.