[1]
Kostytsky, M.V., Kushakova-Kostytska, N.V., Gvozdik, O.I., Kravets, V.M. y Shkarupa, K.V. 2020. National identity in an emerging information society: some problematic issues. Cuestiones PolĂ­ticas. 38, 66 (oct. 2020), 85-94.