(1)
Figueroa, J.; Sánchez-Toledano, B.; Zegbe, J. Sensory Analysis of Pancakes Made With Sorghum Flour, Xanthan Gum and Microbial Transglutaminase Enzyme. Rev. Fac. Agron. (LUZ) 2023, 40, e234006.